POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od

zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa prevzatia tovaru. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás

informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením(výlučne listom

zaslaným poštou) na adrese Csaba BREZO – BC Trade House, Veľká Ida 408, 044 55, IČO: 51604531, DIČ:1081528250, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Košice-okolie, registrácia č. 830-20341.

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý si ho môžete stiahnuť stránkach: odstupenie od zmluvy.pdf (nakupujbezpecne.sk)

 Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám

bezodkladne potvrdíme e­mailom.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od

zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy,

najmä kúpnu cenu tovaru mimo nákladov na doručenie tovaru k Vám a dodatočných nákladov.

Platby

Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše

oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili

pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek

ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na

našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane

skôr . Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu alebo odovzdajte. Najneskôr do 14 dní odo

dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť

pred uplynutím 14­dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Predpokladaný odhad

týchto nákladov je 1.99€.

 

Ak ste požiadali o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, máte

povinnosť uhradiť nám cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy ste nám oznámili Vaše

rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy.

3. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je:

Poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ

vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od

kúpnej zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby

Predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru,

alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa

 

Poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s

výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením

tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.